B     O     J    E

 1. Znate li da duga pokazuje da Sunčeva svetlost sadrži sve boje?
 2. Znate li zašto je nebo plavo a zalazak Sunca crven?
 3. Znate li da zelena boja može ukazati na prisustvo alkohola u dahu vozača?
 4. Da li znate da mešanjem osnovnih boja nastaju sve ostale boje?
 5. Znate li kako plava boja ukazuje na prisustvo skroba u hlebu i krompiru?
 6. Znate li da vam boje Vam mogu pomoći da lako odredite da li su limunov sok, crna kafa, mleko i deterdžent kiseli…
  Zanimljivu priču o bojama, pigmentima i Van Gogovim “ Suncokretima“ potražite u radu učenika Anastasije i Filipa u odeljku  Radovi učenika
Advertisements

Kiseline i baze

 • Svaki vodeni rastvor može da se klasifikuje kao kiseo, bazan ili neutralan. Kiseo rastvor boji lakmus papir u crveno, a bazan u plavo.
 • Postoji nekoliko teorija koje definišu kiseline i baze. Prema Arenijusovoj teoriji kiseline disocijacijom kao pozitivane jone daju protone, a kao negativne jone, jone kiselinskog ostatka, dok prema ovoj teoriji baze kao negativne jone daju hidroksidne jone, a kao pozitivne jone, jone metala ili amonijum jon. Prema Protoitičkoj (Brenšted Lorijevoj) teoriji, kiseline su donori (davaoci) protona, a baze akceptori (primaoci) protona. Baze prema Luisovoj teoriji predstavljaju donore, dok su kiseline akceptori elektronskih parova.

Nastavite sa čitanjem

17. grupa PSE

Sublimacija joda

Molekul joda sadrži dva atoma povezana nepolarnom kovalentnom vezom. Između molekula joda se ostvaruju slabe, Londonove diperzione sile ( trenutni dipol- indukovani dipol međumolekulske interakcije), zbog čega jod lako sublimuje (direktno prelazi iz čvrstog u gasovito agregatno stanje prilikom zagrevanja). Pare joda su ljubičaste boje i otrovne su. U kontaktu sa hladnim zidovima suda, jod na njima ponovo kristališe.

10 zanimljivih činjenica o antibioticima

10 zanimljivih činjenica o antibioticima

 

 • Pronalazač streptomicina, Vaksman, definisao je antibiotike kao jedinjenja koja su proizvod metabolizma mikroorganizama, a koji imaju sposobnost da spreče rast ili unište druge organizme (antibioza).
 • Često su proizvodi mikroorganizama iz tla koji se nalaze na prelazu između bakterija i gljivica, ali i samih bakterija i gljivica.

Nastavite sa čitanjem

10 činjenica o molekulu DNK

10 zanimljivih činjenica o molekulu DNK:

 • Fridrih Mišer je 1869. godine prvi izolovao molekul DNK iz leukocita. 1953. Votson i Krik na onovu rezultata rendgenske kristalografije predlažu strukturu i model ovog molekula za šta su nagrađeni Nobelovom nagradom.
 • Funkcija ovog molekula je očuvanje i tačno prenošenje genetske informacije sa roditelja na potomke. Informacija se čuva u redosledu nukleotida ovog molekula, a prenosi se sa roditelja na potomke u procesu replikacije.

Nastavite sa čitanjem

16. grupa PSE

“ Duh iz boce“
Razlaganje vodonik-peroksida na kiseonik i vodu (H2O2 = H2O + O) u prisustvu kalijum-permanganata ili mangan-dioksida kao katalizatora je veoma egzotermna reakcija(prilikom njenog odigravanja oslobađa se velika količina toplote). Oslobođena toplota je dovoljna da se dobijena voda kao proizvod reakcije prevede u gasovito agregatno stanje, tako da eksperiment izgleda ovako uzbudljivo.
„Slonovska pasta“ je eksperiment koji se zasniva na sličnom principu  i istoj hemijskoj reakciji.

Nastavite sa čitanjem