Kiseline i baze

  • Svaki vodeni rastvor može da se klasifikuje kao kiseo, bazan ili neutralan. Kiseo rastvor boji lakmus papir u crveno, a bazan u plavo.
  • Postoji nekoliko teorija koje definišu kiseline i baze. Prema Arenijusovoj teoriji kiseline disocijacijom kao pozitivane jone daju protone, a kao negativne jone, jone kiselinskog ostatka, dok prema ovoj teoriji baze kao negativne jone daju hidroksidne jone, a kao pozitivne jone, jone metala ili amonijum jon. Prema Protoitičkoj (Brenšted Lorijevoj) teoriji, kiseline su donori (davaoci) protona, a baze akceptori (primaoci) protona. Baze prema Luisovoj teoriji predstavljaju donore, dok su kiseline akceptori elektronskih parova.

Continue reading

Advertisements

17. grupa PSE

Sublimacija joda

Molekul joda sadrži dva atoma povezana nepolarnom kovalentnom vezom. Između molekula joda se ostvaruju slabe, Londonove diperzione sile ( trenutni dipol- indukovani dipol međumolekulske interakcije), zbog čega jod lako sublimuje (direktno prelazi iz čvrstog u gasovito agregatno stanje prilikom zagrevanja). Pare joda su ljubičaste boje i otrovne su. U kontaktu sa hladnim zidovima suda, jod na njima ponovo kristališe.

10 zanimljivih činjenica o antibioticima

10 zanimljivih činjenica o antibioticima

 

  • Pronalazač streptomicina, Vaksman, definisao je antibiotike kao jedinjenja koja su proizvod metabolizma mikroorganizama, a koji imaju sposobnost da spreče rast ili unište druge organizme (antibioza).
  • Često su proizvodi mikroorganizama iz tla koji se nalaze na prelazu između bakterija i gljivica, ali i samih bakterija i gljivica.

Continue reading

10 činjenica o molekulu DNK

10 zanimljivih činjenica o molekulu DNK:

  • Fridrih Mišer je 1869. godine prvi izolovao molekul DNK iz leukocita. 1953. Votson i Krik na onovu rezultata rendgenske kristalografije predlažu strukturu i model ovog molekula za šta su nagrađeni Nobelovom nagradom.
  • Funkcija ovog molekula je očuvanje i tačno prenošenje genetske informacije sa roditelja na potomke. Informacija se čuva u redosledu nukleotida ovog molekula, a prenosi se sa roditelja na potomke u procesu replikacije.

Continue reading

16. grupa PSE

” Duh iz boce”
Razlaganje vodonik-peroksida na kiseonik i vodu (H2O2 = H2O + O) u prisustvu kalijum-permanganata ili mangan-dioksida kao katalizatora je veoma egzotermna reakcija(prilikom njenog odigravanja oslobađa se velika količina toplote). Oslobođena toplota je dovoljna da se dobijena voda kao proizvod reakcije prevede u gasovito agregatno stanje, tako da eksperiment izgleda ovako uzbudljivo.
“Slonovska pasta” je eksperiment koji se zasniva na sličnom principu  i istoj hemijskoj reakciji.

Continue reading

Zanimljive činjenice o HELIJUMU

10 zanimljivih činjenica o HELIJUMU (He)

  • Ime je dobio po grčkoj reči za boga Sunca.
  • Helijum je prvi put detektovao na Zemlji 1881. italijanski fizičar i meteorolog, Luiđi Palmijeri(1807 – 1896) prilikom analiziranja lave iz vulkana Vezuv, a prvi ga je izolovao 26. marta 1895. Britanski hemičar Vilijam Remzi (1852 – 1916), nakon čega helijum dobija svoje mesto u Periodnom sistemu elemenata.
  • Atomski broj helijuma je 2, što znači da jezgro ovog elementa ima dva protona. U njegovom elektronskom omotaču se nalaze dva elektrona, što ga čini veoma stabilnim s obzirom na to da je njegov prvi energetski nivo popunjen elektronima. Najčešći izotop helijuma je onaj koji sadrži dva neutrona.

Continue reading